תנאי שימוש

שלום וברוכים הבאים לאתר קלפטיש מגזין (להלן: "האתר"), המאפשר לגולשים להתעדכן במגוון רחב של תחומי לייף-סטייל וכן להעלות תגובות, "טוקבקים", תמונות, וכד'. קלפטיש מרקטינג בע"מ (להלן: "החברה") מאפשרת גישה אל האתר המצוי בשליטתה והידוע בשמו "קלפטיש מגזין", וגם לשירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם המתחם (www.klaptish.co.il) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של האתר – הכל בכפיפות לתנאי השימוש (להלן: "החוזה", "ההסכם") המפורטים להלן.

 

בעצם השימוש באתר, אתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

מומלץ לקרוא תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימוש באתר.

 

1. הקדמה

 

1.1 הכותרות בתנאי שימוש אלה ישמשו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותם.
1.2 בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון "אתה", "משתמש", "משתמש רשום", "משתמש שאינו רשום", "גולש", "גולש באתר", "לקוח" או כל מונח אחר שמתאר את מי שמבצע פעולות דרך האתר, והכל בהתאם להקשר, הכוונה היא אליך, מי שעושה שימוש באתר בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוהה, בין אם ביצע המשתמש הרשמה לשירותי האתר ובין אם לאו; ויכונה להלן: "משתמש".
1.3 המונחים "החברה", "האתר", "אנחנו" וכיוצא בזאת, מתייחסים אל החברה עצמה. המונחים "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים במקביל אל החברה ואל המשתמשים יחדיו, או רק אחד מהם, בהתאמה.
1.4 ההגדרות המפורטות בחוזה זה, יחולו בתנאי שימוש אלה, במדיניות הפרטיות של החברה ובכל מסמך אחר שתוציא החברה. כל שימוש במונחים הללו, או במונחים אחרים, בצורת יחיד, רבים, זכר, נקבה וכיוצא בזאת אינם ניתנים לשינוי ויש לפרשם בהתאם להקשר.
1.5 המונחים "מידע" ו/או "תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה(sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format) ,פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלה יכונו להלן: "תוכן".
1.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת, מכל סיבה, בלי הודעה מראש וללא כל אחריות מצידה. מדובר על שינויים כגון, ולא רק, עריכה, הוספה, החסרה, עדכון של האתר, של תנאי השימוש ושל שאר מסמכי החברה.
1.7 מומלץ לעיין בתנאי השימוש של האתר מעת לעת כדי לוודא שאתה מודע לתנאים ומקיים אותם, היות שהם מהווים חוזה מחייב לכל דבר ועניין.
1.8 בעצם השימוש באתר, אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.
1.9 תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר הקיים כיום (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) ו/או שיתקיים בעתיד. תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.10 לתשומת לבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר מופיעים בקישור שלהלן:

http://klaptish.co.il/he/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9.html
1.11 תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר החברה, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.
1.12 תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.
1.13 אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.
1.14 בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי החברה בכתובת הדואר האלקטרוני שלהלן:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. מטרת האתר

 

2.1 אתר זה נועד לאפשר לך להתעדכן בכתבות לייף-סטייל במגוון תחומים כגון: אסתטיקה ועיצוב, אוכל, יין, מוסיקה, קריירה, יזמות ועוד, וכן להגיב באמצעות "טוקבקים", תמונות, תגובות, ועוד.
2.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לסנן, לערוך או למחוק בכל עת כל תוכן ו/או תגובה שיועלו על ידי המשתמש לאתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה ו/או הסבר כלשהו.

 

3. אחריות

 

3.1 החברה מעניקה למפרסמים אפשרות להעלות, לפרסם, לשמור ולהציג באתר סוגים שונים של מידע. החברה אינה יכולה לנטר ואינה מנטרת באופן פעיל את התוכן שמועלה לאתר על ידי המפרסמים.
3.2 יודגש, החברה לוקחת את נושא הפרת זכויות יוצרים ברצינות רבה והיא תפעל בנחישות על מנת להגן על הבעלים האמיתי של זכויות היוצרים בתכנים המופיעים באתר. אם אתה הוא הבעלים החוקי של זכויות היוצרים בתוכן אשר מצוי באתר ללא היתר מפורש ממך, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי בכתב על מנת שנוכל להגיב בהתאם לגבי התוכן המפר לכאורה.
3.3 החברה תעשה מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באתר, ולמרות האמור לעיל, החברה אינה אחראית לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים.
3.4 החברה לא תשא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי להגביל, אובדן תוכנות והפרעה בשירות. אף אם החברה ו/או נציגיה ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.
3.5 באחריות המשתמש לשמור על פרטיו האישיים. החברה לא תישא באחריות על פי כל דין לנזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, משימוש בפרטים אישיים של המשתמש אשר ייעשה על ידי כל גורם. לפרטים נוספים לגבי מדיניות הפרטיות של האתר, אנו ממליצים למשתמש לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור _________.
3.6 בעצם השימוש באתר המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות, לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.
3.7 האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כפי-שהם ("AS-IS").
3.8 בשום מקרה, החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.
3.9 אי-שביעות רצון הגולש מהאתר ו/או התכנים כפי שמסופקים על ידי החברה ו/או האתר לא יקימו לחברה כל אחריות מכל סוג שהוא.
3.10 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, יודגש ויובהר בזאת כי אין במידע המוצג באתר כדי להעיד על אמיתותו ו/או דיוקו ו/או להוות המלצה ו/או קביעה למי מן המשתמשים בו.
3.11 הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות בין המשתמש לחברה ו/או לאתר.
3.12 בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי:

 

3.12.1 המידע והתוכן המצוי באתר;
3.12.2 לגבי התוכן, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר;
3.12.3 לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;
3.12.4 לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

 

4. רציפות, זמינות ואמינות השירות

 

4.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.
4.2 החברה רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.
4.3 החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
4.4 אין החברה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע שבאתר. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנו.

 

5. השימוש באתר

 

5.1 עם תחילת השימוש אתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר פרסום התוכן באתר.
5.2 השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
5.3 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
5.4 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
5.5 על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בתכנים שבו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת היתר או רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר, למעט עשיית שימוש ביצירות אשר החברה מאפשרת למשתמשים להורידם ישירות מהאתר, וזאת לשימושו הפרטי של המשתמש בלבד. יודגש כי אפשרות זו אינה כוללת עשיית כל שימוש מסחרי ו/או ציבורי באי אילו מתכני האתר.
5.6 על ידי שימוש והעלאת תכנים לאתר אתה מאשר לחברה להעביר את פרטיך למפרסמים ומאשר לעשות בו שימוש מסחרי בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות הפרטיות של האתר.
5.7 התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנה ודרכה, מוטל על המשתמש המעוניין לשמור על סודיות המידע.
5.8 אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.
5.9 בכניסתך לאתר זה אתה מתחייב במפורש שלא:

 

5.9.1 לעשות כל שימוש בתוכן מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי להגביל בתמונות, בסרטונים ובקטעי אודיו, שאין לך את הזכות ו/או הרשות לעשות בו שימוש, ולמעט עשיית שימוש ביצירות הניתנות להורדה ישירה מהאתר, וזאת לשימושך הפרטי בלבד.
5.9.2 להטריד, לאיים, "לעקוב", לפגוע, להעליב, ולהפר כל זכות משפטית שעומדת לאדם או לגוף אחר.
5.9.3 להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן בעל אופי שאינו הגון, ראוי, משמיץ או שאינו חוקי.
5.9.4 להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן משמיץ, שמפר את פרטיות אחר, שפוגע בזכויותיו של אדם או גוף, שמטרתו היא מסחרית, שמטרתו פרסום, שידול לרכישה, מתן שירותים, תרומות או שמטרתו להוליך שולל משתמש.
5.9.5 להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף כל חומר שעלול להוות עבירה פלילית, עלול ליצור עילה אזרחית, שמפר דין ישראלי או דין של מדינה אחרת.
5.9.6 לאסוף, "לקצור" מידע לגבי משתמשים אחרים או על ידי מפרסמים, לרבות, ולא רק, איסוף כתובות דואר אלקטרוני, מידע אישי, תמונות או חומרים אחרים ברשתות חברתיות של משתמשים אחרים ו/או הצעות פרסומיות, מידע לגבי מפרסמים ומחירים של שירותים אשר המפרסמים מציעים באתר.
5.9.7 להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף כל תוכן שעלול להפר זכויות של אחר, לרבות, ולא רק, זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, מדגמים ופטנטים.
5.9.8 להשתמש באתר בהקשר של "דואר זבל" (spam, junk mail) מכל סוג, פרטי או מסחרי.
5.9.9 להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל פרט אישי שלך או של כל משתמש אחר באתר שאיננו נכון ומדויק.
5.9.10 להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן מסחרי ללא קבלת היתר מפורש, בכתב ומראש מהחברה.

 

6. קישורים חיצוניים

 

6.1 האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.
6.2 אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי החברה, לגבי אותם מקורות אחרים.
6.3 אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תשא בכל אחריות בקשר אליו.
6.4 החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
6.5 החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישור הקיימים באתר. החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 

7. שימוש לרעה באתר

 

7.1 החברה שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בה.
7.2 החברה שוקדת לוודא כי השירותים המוצעים באתר לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר או כל זכויות אחרות של צדדים שלישיים. אם אתה חושש כי זכויותיך הופרו, אנא שלח הודעה על כך למשרדנו בהקדם האפשרי לכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ואנו נפעל בהקדם האפשרי כדי לבדוק את תלונתך.
7.3 כיוון שהחברה אינה יכולה לוודא כי המשתמשים באתר הינם בפועל בעלי זכויות בתוכן, במידע ובקבצים המועלים לאתר, אנו נזקקים לעזרתך לצורך זיהוי של פריט שיש בו כדי הפרה של זכויותיך או הפרה של זכויות צד שלישי.
7.4 ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, אנו נגביל פעולה של משתמש ו/או נשהה פעולה של משתמש ו/או נסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או נמנע גישה ממשתמש וננקוט בצעדים טכנולוגים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותם של צדדים שלישיים.
7.5 אנא דווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות ואנו נפעל לטפל בה בהקדם האפשרי.

 

8. תוכן באתר

 

8.1 החברה אינה אחראית, חוזית ו/או נזיקית ו/או פלילית ו/או בכל עילה משפטית שהיא לתוכן אשר הועלה לאתר ואשר עשוי להיות מוצג באתר.
8.2 אתה מודע לכך שבמהלך השימוש באתר יתכן ותיחשף לתכנים רבים ממקורות שונים ומגוונים ושהחברה אינה אחראית להם בשום צורה.
8.3 אין לראות בשום מידע ו/או תוכן ו/או המלצה ו/או הדרכה באתר כהמלצה ו/או הדרכה הנתמכת או מעודדת ע"י החברה. האחריות לפעולה על פי ההמלצות או ההדרכות הללו תהא על המשתמש בלבד והחברה לא תשא באחריות כלשהי בגינן.
8.4 החברה רשאית להסיר כל תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים בין באמצעות הפרה של זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגיעה בבטחון המדינה ו/או כל תוכן אחר שהחברה תמצא לנכון להסיר או לחסום.
8.5 החברה רשאית להרחיק גולשים ולחסום גישה של גולשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמש הפר תנאי שימוש אלה, העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, הפר זכויות קניין רוחני, הוציא לשון הרע, פגע בפרטיות, פרסם תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגע בשמם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגע בבטחון המדינה וכיו"ב.
8.6 החברה שומרת את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות אל האתר כל מידע, תוכן והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.
8.7 על אף היותו של תוכן האתר ממומן ברובו, החברה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ע"י המשתמשים או המפרסמים השונים. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.
8.8 הינך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם כל תוכן, מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות סרטונים, סרטים, הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:

 

8.8.1 עלולים להפר זכויות קניין רוחני של אחר, לרבות, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת;
8.8.2 עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר שלא בהתאם ליכולות האתר;
8.8.3 אסורים לפרסום או לשימוש, והם בגדר לשון הרע, גזענות, איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, ביטוי וולגרי אחר, תכנים בעלי אופי מיני בוטה
8.8.4 אסורים לפרסום או לשימוש בגין פגיעה בבטחון המדינה או בסוד צבאי;
8.8.5 הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי חוק או עלולים לעורר אחריות משפטית, תכנים שיש בפרסומם עבירה פלילית או אזרחית, תכנים הפוגעים בפרטיות, תכנים מזיקים, תכנים שפוגעים ברגשות הציבור;
8.8.6 הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam), הודעות שרשרת, הודעות אחידות, העלאה של קוד תוכנה לאתר, העברת מכתבי שרשרת או דואר זבל;
8.8.7 כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;
8.8.8 כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
8.8.9 כוללים תוכן העלול להטעות משתמש;
8.8.10 כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
8.8.11 כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
8.8.12 כל תוכן שהחברה תמצא לנכון להסיר.

 

8.9 החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל, עלולים לפגוע באתר, עלולים לפגוע בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק ו/או לערוך תכנים כאלו ו/או תכנים אחרים בכל עת וללא הודעה מראש.
8.10 החברה אינה מתחייבת לשמור מידע שהועלה לאתר. החברה אינה מתחייבת שמידע שפורסם יוסיף להתפרסם באתר. למרות האמור לעיל, החברה תעשה מאמצים סבירים להבטיח שתוכן שהועלה לאתר יהיה נגיש וזמין למשתמשים.
8.11 החברה לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה, בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
8.12 החברה ממליצה למשתמשים לנהוג במשנה זהירות ביחס למידע "מקצועי" הניתן על ידי משתמשים או מפרסמים המגדירים עצמם או מוגדרים על ידי אחרים כמומחים. החברה מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, החברה אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות הנובעות מהשימוש בהם וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

 

9. שימוש בינלאומי באתר

 

9.1 לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

 

10. פרטיות

 

10.1 החברה מבצעת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, החברה אינה יכולה להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.
10.2 אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. מובהר כי אתה מתיר לחברה לעשות כל שימוש בכל תוכן שהועלה על ידך או על ידי מי מטעמך לאתרי רשתות חברתיות, כגון Facebook, Twitter, וכיו"ב.
10.3 עם הכניסה לאתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ובדואר, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי.
10.4 המשתמש באתר פוטר את החברה מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

 

11. קניין רוחני

 

11.1 האתר עצמו וכל הדפים המצויים בו הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.
11.2 האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהחברה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.
11.3 כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמו, סימניו המסחריים, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות החברה בלבד ו/או ספקי התוכן של החברה ו/או השותפים העסקיים של החברה.
11.4 אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
11.5 אתה מתחייב שלא להעלות לאתר תוכן שמוגן בזכויות יוצרים, בסוד מסחרי, שחשוף לתביעה מצד שלישי, לרבות הפרת פרטיות של גורם אחר או הפרת כל זכות שעומדת לצד שלישי.
11.6 אם אתה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן שמצוי באתר, ואתה מאמין כי זכויותך הופרו על ידי משתמש אחר, אנא שלח מייל לחברה לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ואשר מכיל את הפרטים הבאים:

 

11.6.1 מסירת פרטי התוכן שלטענתך מפר את זכויותך. יש לפרט את הזכויות שהופרו לכאורה (זכויות יוצרים, חדירה לפרטיות וכן הלאה). כמו כן, יש לצרף קישור אלקטורני אל התוכן המפר לכאורה.
11.6.2 מסירת פרטי התוכן שבבעלותך ואשר לטענתך זכויותך בו הופרו (יש לצרף קישור אל התוכן שבבעלותך).
11.6.3 פרטי יצירת הקשר עמך (לרבות כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה).
11.6.4 הצהרה שאומרת כי אתה מאמין בתם לב שהשימוש שנעשה מפר את זכויותך ושהשימוש נעשה שלא במסגרת היתר.
11.6.5 הצהרה שבה אתה מתחייב שהתוכן שמסרת הינו מדוייק ואמין. כמו כן, עליך לפרט האם אתה הינו הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן המופר או שקיים ברשותך היתר לשימוש בחומר המופר מהבעלים שלו.
11.6.6 חתימתך (פיזית או אלקטרונית).

 

11.7 החברה תעשה כל שביכולתה להסיר את התוכן המפר בהקדם האפשרי ממועד שליחת ההודעה הנ"ל, באם תמצא לנכון.
11.8 החברה תעשה כל שביכולתה על מנת ליצור קשר עם המפר לכאורה ולברר את עמדתו טרם נקיטה בצעדים.
11.9 לפני שאתה מנסח לחברה הודעה בדבר הימצאות של תוכן אשר מפר לכאורה את זכויותך, אנו ממליצים לך להיוועץ בעו"ד אשר יוכל להסביר לך את זכויותך במקרה הנדון.
11.10 יודגש, הדרישות המוצגות לעיל משקפות את מדיניות החברה, זכויותיה וחובותיה ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי.
11.11 שמה של החברה, שם האתר וסימני המסחר הרשומים של החברה והבלתי רשומים של החברה הינם קניינה הבלעדי של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

 

12. פרסומת

 

12.1 ככל שישנן פרסומות באתר, האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות תחול על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. החברה אינה בודקת את תוכן הנ"ל, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.
12.2 האחריות על תוכן המודעות והתוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד. העובדה כי ישנן פרסומות באתר החברה אינה מורה כי החברה מעודדת או ממליצה למשתמש להעזר בשירותי המפרסמים.

 

13. הפסקת שימוש

 

13.1 החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה צעדים כלשהם.
13.2 החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא יעמוד באיזה מתנאי שימוש אלו.
13.3 החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, לסלק משתמש מהאתר ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.
13.4 החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להסיר תוכן שהועלה על ידי משתמש כאשר היא חושבת שהופר תנאי מתנאי שימוש אלו.

 

14. שיפוי

 

14.1 אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

15. סמכות שיפוט

 

15.1 תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.
15.2 תניית שיפוט זו גוברת על כל הסכמה או חוזה, ככל שהייתה, אם בכתב, בעל פה או בכל דרך אחרת, בין הצדדים.
15.3 חוזה זה כפוף אך ורק לדין הישראלי, מבלי להשפיע על סוגיות במשפט בינלאומי פרטי.
15.4 על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.

 

16. יצירת קשר

 

16.1 החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג', אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לאחד מהכתובות הבאות:


16.1.1 חברת קלפטיש מרקטינג בע"מ, מחלקת שירות לקוחות. 

תא דואר 824 כפר סבא, מיקוד 4410801.
16.1.2 מספר פקסימיליה 153-9-7683067
16.1.3 כתובת דואר אלקטרוניThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

קלפטיש מרקטינג מאחלת לכם גלישה מהנה ונעימה !

e-max.it: your social media marketing partner